Pravidla hry súťaže Miss Oresi

Preambula

Obchodná spoločnosť Oresi, s. r. o., so sídlom Březí 102, PSČ 251 01, IČO: 272 40 479, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložke č. 106920 (ďalej len „spoločnosť“), usporadúva na území Českej a Slovenskej republiky hru pod názvom „Miss Oresi“, na základe ktorej môžu jej účastníci získať vecné ceny (ďalej len „Hra“). Hra bude prebiehať v období od 1.11. 2015 do 31. 12. 2015. Tieto pravidlá sú platné pre Českú a Slovenskú republiku.

Účastníci

Účastníkom Hry sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní nižšie uvedené podmienky (ďalej len „účastník“).

Podmienky účasti

Do Hry sa môže zapojiť každý, kto vytvorí v štúdiu Oresi fotografiu kuchynskej zostavy, zaregistruje sa ako účastník na webových stránkach www.miss-oresi.cz a www.miss-oresi.sk a umiestni na svojom účte vytvorenú fotografiu kuchynskej zostavy.

Údaje poskytnuté pri registrácii budú neverejné, s výnimkou krstného mena a priezviska účastníka a jeho bydliska (iba obec).

Priebeh hry

Po registrácii získa účastník v rámci webových stránok Hry profil, ktorý slúži na umiestnenie súťažných fotografií. Zverejnenie fotografií podlieha predchádzajúcemu schváleniu usporiadateľa. Fotografia budú hodnotiť návštevníci webu tzv. „LIKE“ (páči sa mi to). Z každej adresy IP je možné odoslať iba jeden „LIKE“, a to po celý čas trvania Hry. Za každý „LIKE“ dostane účastník jedinečný kód zložený z písmen a číslic, ktorý bude automaticky pripísaný do neverejnej časti profilu účastníka.

Pred začiatkom Hry vybrala spoločnosť z uzavretého zoznamu celkovo 150 kódov, ktorým boli dopredu priradené nasledujúce vecné ceny:

 • 1. cena - Poukaz firmy EXIM TOUR, zájazd na Kapverdské ostrovy pre dve osoby v hodnote 1.818 €
 • 2. cena - Retro chladnička Gorenje RF 60309 OCH v hodnote 727 €
 • 3. cena - Robot firmy BOSCH nerez MAXX MUM - MUMXL10T v hodnote 363 €
 • 4. cena - Tablet v hodnote 254 €
 • 5. cena - Robot firmy BOSCH biely Styleline MUM54240 v hodnote 181 €
 • 6. cena - Vstavaná mikrovlnka Electrolux EMS20107OX v hodnote 181 €
 • 7. cena - Multifunkčný hrniec Gorenje SVI 6 B v hodnote 145 €
 • 8. - 108. cena - Dvojdňový pobyt v hoteli OSTROV v hodnote 127 €
 • 109. - 111. cena - Batéria FRANKE v hodnote 114 €
 • 112. - 115. cena - Voucher na nákup z katalógu Exotica EXIM TOUR v hodnote 109 €
 • 116. cena - 8-dílná nerezová sada hrnců firmy Pyramis v hodnote 109 €
 • 117. - 118. cena - Robot firmy BOSCH červený MUM48R1 v hodnote 91 €
 • 119. cena - Súprava príborov v hodnote 73 €
 • 120. cena - Mikrovlnná rúra Mora MT 121 S v hodnote 55 €
 • 121. - 122. cena - Voucher na nákup z letného katalógu 2016 EXIM TOUR v hodnote 36 €
 • 123. - 127. cena - Fitness mixér v hodnote 36 €
 • 128. - 131. cena - Samostatný hrnca firmy Pyramis v hodnote 36 €
 • 132. cena - Rýchlovarná kanvica v hodnote 36 €
 • 133. cena - Panvica Fest 28cm v hodnote 22 €
 • 134. cena - Panvica Fest 24cm v hodnote 18 €
 • 135. - 146. cena - 1 kg balíček luxusné kávy NIVONA v hodnote 15 €
 • 147. - 150. cena - Karafa na víno v hodnote 7 €

O výbere kódov bol pred začiatkom Hry spísaný notársky zápis, pričom ich zoznam bol vložený do obálky, zapečatený a zverený do notárskej úschovy, čím bola úplne zaistená objektivita Hry a nemožnosť manipulácie s jej výsledkami. Spolu s výhernými kódmi boli dopredu vybraté aj kódy dodatkové, ktoré budú uplatnené v prípadoch nižšie uvedených. Výherné kódy budú zverejnené na internetových stránkach www.miss-oresi.cz a www.miss-oresi.sk a v neverejných častiach profilov účastníkov (dôjde k zvýrazneniu výherných kódov) k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení Hry, pričom vyzdvihnutie úschovy a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční opäť pod dohľadom notára. Po zverejnení výherných kódov bude účastníkom poskytnutá lehota 30 dní na prihlásenie sa o výhru.

Ak sa výherca o výhru do 30 dní neprihlási, a to ani napriek urgenciám spoločnosti, výhra prepadne spoločnosti.

Ak nebude niektorý z dopredu vybraných kódov v rámci Hry pridelený, pripadnú výhry na dodatkové kódy, a to podľa ich poradia uvedeného v zapečatenej obálke.

Výhry budú poskytnuté do 15 dní od vyhlásenia výhercov.

Daň z výhry

Výhry podliehajú zrážkovej dani, ktorú hradí spoločnosť.

Osobné údaje, vyhlásenie výhercov

Účastník udeľuje Oresi, s. r. o., a Oresi Slovakia, s. r. o., bezplatný súhlas so spracovaním osobných údajov, v zmysle zák. č. 101/2000 Zb., a to na účely tejto Hry a zasielania obchodných ponúk spoločnosti. Súhlas podľa predchádzajúcej vety môže byť účastníkom kedykoľvek písomne odvolaný.

Súčasne účastník udeľuje spoločnosti bezplatný súhlas s uverejnením svojho mena, priezviska a bydliska (iba obce) v súvislosti s vyhlásením výhercov a prezentáciou listiny výhercov v médiách či iných propagačných materiáloch. Tento súhlas je udeľovaný na časovo neobmedzené obdobie, pričom účastník je oprávnený kedykoľvek ho písomne odvolať.

Dohľad nad priebehom hry

Spoločnosť si vyhradzuje právo kontrolovať po celý čas priebehu hry dodržiavanie jej pravidiel a v prípade sporu s konečnou platnosťou rozhodnúť vo veci s hrou súvisiacou. Spoločnosť je oprávnená v prípade porušenia pravidiel hry účastníka vylúčiť, a to bez akejkoľvek náhrady škody či nákladov, ktoré účastníkovi v súvislosti s účasťou vznikli. V prípade dôvodného podozrenia na manipuláciu s „LIKE“ či adresami IP, z ktorých boli „LIKE“ odoslané, si spoločnosť vyhradzuje právo vyradiť konkrétny účet z hry.

Záverečné ustanovenia

Účasťou v Hre súhlasí účastník s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich bez výnimky dodržiavať. Spoločnosť je oprávnená na jednostrannú zmenu pravidiel. Na ceny nie je právny nárok a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou.

Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Úplné a aktuálne znenie pravidiel Hry bude k dispozícii na internetových stránkach www.miss-oresi.cz a www.miss-oresi.sk .